elektronski obrazac

programi za rad sa elektronskim obrascima
elektronskiobrazac@gmail.com +381 64 2555 919

početna strana ћирилица

Ukoliko ne znate kako da koristite ili podesite program, ovde možete pročitati odgovore na često postavljana pitanja. Možete pročitati uputstvo za rad, ili kada je program pokrenut, pritiskom na taster F1 prikazuje se uputstvo za ekran programa na kome je pritisnut taster F1.
Ukoliko i dalje budete imali problem pri korišćenju ili podešavanju programa, kontaktirajte nas.

laserski štampač

l 1. Preporučuje se korišćenje nove opcije visok kvalitet štampanja, jer se tako podaci u poljima naloga štampaju najjasnije.

l 2. Ukoliko je odštampani obrazac isečen (pomeren) desno, levo, gore ili dole, u podešavanju programa je potrebno podesiti opciju pomeranje štampe. Unosom pozitivnog broja u polje desno, štampa će biti pomerena u desno za upisanu vrednost (približno u milimetrima). Unosom negativnog broja u polje desno, štampa će biti pomerena u levo za upisanu vrednost, a unos nule ne vrši pomeranje. Unosom pozitivnog broja u polje dole, štampa će biti pomerena na dole za upisanu vrednost (približno u milimetrima). Unosom negativnog broja u polje dole, štampa će biti pomerena na gore za upisanu vrednost, a unos nule ne vrši pomeranje. U polja desno i dole je moguće upisati decimalni broj sa dve decimale iza zareza radi veće preciznosti.

l 3. Ukoliko popunjavate naloge na kupovnim obrascima, obrazac naloga se ubacuje u štampač tako da ga štampač uvlači po širini, a ne po visini (to je položaj obrasca koji se dobija ako ga postavite ispred sebe i zarotirate za 90 stepeni u smeru obrnutom od kretanja kazaljki na časovniku). Centrirajte vođice papira na štampaču, tako da se obrazac uvlači po sredini prostora za papir. Ovako podešeno uvlačenje papira neće dovesti do gužvanja papira unutar štampača. Ako štampač poseduje dva mesta za uvlačenje papira, iskoristite jedno mesto za naloge, a drugo mesto za A4 papir. U podešavanjima isključite opcije štampaj obrazac uplatnice i štampaj liniju na dnu obrasca, a uključite opciju rotiraj obrazac pri štampanju. Podesite pomeranje štampe 82 desno i 54 dole i odštampajte probni nalog. Po potrebi izvršite korekciju parametara za pomeranje štampe desno i dole. Ukoliko se nekoliko podataka štampa van predviđenih polja, u podešavanju aktivirajte izmenu obrasca, i zatim izvršite pomeranje odgovarajućih polja klikom na polja i pomeranjem polja pomoću strelica sa tastature. Kada podesite štampanje, snimite podešavanja.

l 4. Ukoliko štampate naloge na praznom A4 papiru, potrebno je u podešavanjima štampača podesiti veličinu papira na A4 (često je veličina papira podešena na letter, što dovodi do toga da nalog na dnu papira ne bude odštampan kompletno). U podešavanjima programa potrebno je uključiti opcije štampaj obrazac uplatnice, štampaj liniju na dnu obrasca, štampaj na A4, štampaj različite obrasce na A4 i prilagođeno štampanje. Ako se štampa linija ispod trećeg obrasca (na dnu lista papira), pomoću opcije pomeranje štampe, izmenom vrednosti u polju dole (kod podrazumevanog sistema štampanja potrebno je postaviti pozitivnu vrednost, a kod alternativnog sistema štampanja potrebno je postaviti negativnu vrednost), može se postići da se ne štampa linija ispod trećeg obrasca.

l 5. Aktiviranje opcije matrični štampač u podešavanjima programa isključuje štampanje na laserskom (inkdžet) štampaču, dok deaktiviranje opcije matrični štampač u podešavanjima programa uključuje štampanje na laserskom (inkdžet) štampaču. Aktiviranje/deaktiviranje opcije matrični štampač u podešavanjima programa, može se izvršiti pritiskom na taster F6, bez pristupa podešavanjima programa.

l 6. Ako se dešava da se pri štampanju ne odštampa ništa, u podešavanjima programa aktivirajte alternativni sistem štampanja i štampajte sa alternativnim sistemom štampanja. Program poseduje dva nezavisna sistema štampanja (podrazumevani i alternativni sistem štampanja) i oni se mogu koristiti po slobodnom izboru.

l 7. Da bi odštampani podaci bili vidljiviji, u podešavanjima programa, u opciji podešavanje fonta, moguće je podebljati font polja, povećati veličinu fonta polja ili promeniti font polja.

l 8. Ukoliko štampate naloge na A4 papiru i na papiru je odštampan jedan ili dva naloga, koristite niz za štampanje da odštampate nalog na slobodnoj poziciji na papiru (postoje tri pozicije za nalog na A4 papiru). Pritiskom na taster F4 dodaje se prazan obrazac u niz za štampanje (pri njegovom štampanju neće biti odštampano ništa). Na primer ako je na A4 papiru odštampan jedan nalog na početku, da bi odštampali još dva naloga na drugoj i trećoj poziciji papira, sa F4 dodajte prazan obrazac u niz za štampanje, a zatim u niz za štampanje kombinacijom tastera Ctrl i . (tačka) dodajte još dva naloga i pritiskom na taster F8, pozovite štampanje obrazaca iz niza za štampanje. Više detalja o nizu za štampanje možete naći u uputstvu za rad.

matrični štampač

m 1. Da bi štampali naloge na matričnom štampaču, potrebno je da je u podešavanjima programa uključena opcija matrični štampač i da je u polje port upisano ime porta na koji je povezan matrični štampač. Ukoliko je matrični štampač povezan na usb port, potrebno je izvršiti dodatno podešavanje u podešavanjima štampača (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

m 2. Ako štampate naloge na mrežnom matričnom štampaču i ako se štampač ne nalazi na računaru gde se nalazi program, u polje port potrebno je upisati puno mrežno ime štampača (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

m 3. Ako se pri štampanju na matričnom štampaču, sadržaj polja sa desne strane obrasca, štampa mnogo pomeren u levo, tada vaš štampač ne prihvata komandu programa za promenu fonta. U podešavanjima programa u opciji podešavanje fonta matrični štampač, izaberete font Draft Condensed, ili preko tastera na štampaču, ručno promenite font štampača (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

m 4. Ako se pri štampanju više obrazaca odjednom na matričnom štampaču, prvi obrazac odštampa dobro, a u sledećim obrascima se podaci štampaju van predviđenih polja, tada je potrebno podesiti pomeranje štampe za matrični štampač. U podešavanjima programa, u opciji pomeranje štampe matrični štampač, u polju dole postavite vrednost 1 (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

m 5. Pri štampanju na matričnom štampaču, nije potrebno ručno podešavati položaj papira pre štampanja prvog naloga. Dovoljno je dovesti papir u početni položaj, pritiskom na odgovarajuće dugme na štampaču i nakon toga pozvati štampanje. Ako se podaci ne štampaju u predviđenim poljima, u podešavanjima programa, u opciji pomeranje štampe matrični štampač, u polju gore postavite vrednost -1 (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

m 6. Ako se pri štampanju na matričnom štampaču, deo teksta ili ceo tekst štampa bledo, u podešavanjima programa, u opciji podešavanje fonta matrični štampač, označite polje podebljan (kontaktirajte nas ako vam bude trebala pomoć).

saveti

s 1. Ako se program sporo pokreće i ako imate instaliran antivirusni program, potrebno je u podešavanjima antivirusnog programa postaviti da je program nalog aplikacija kojoj se veruje. Nakon toga program će se brzo pokretati.

s 2. Štampanje naloga je moguće pozvati sa glavne forme programa, kombinacijom tastera Ctrl i P, dvostrukim klikom na formu sa nalogom (van polja za unos), sa forme za obradu naloga, sa forme za prilagođeno štampanje, sa forme za pregled niza za štampanje.

s 3. Za brzi pregled ili izmenu više naloga, koristite formu za obradu naloga (desni klik na početni ekran programa, opcija obrada naloga iz pomoćnog menija ili pritisak na taster O na tastaturi sa početnog ekrana programa).

s 4. Više naloga se može učitati odjednom (radi pregleda, izmene ili štampanja), ako se snime u listu naloga. Nalozi se mogu snimiti u listu naloga sa forme za obradu naloga i sa forme za prilagođeno štampanje, desnim klikom na listu sa učitanim nalozima.

s 5. Učitavanje podataka i podešavanja iz prethodne verzije programa (nova verzija je raspakovana na novu lokaciju, različitu od lokacije gde se nalazi stara verzija) je moguće izvršiti pomoću menija koji se poziva desnim klikom na početni ekran programa (opcija uvezi podatke).

s 6. Zamena verzije programa prepisivanjem starih datoteka, sa očuvanjem svih podataka i podešavanja, vrši se na sledeći način. Neka se na primer, stara verzija programa nalazi na radnoj površini u fascikli sa imenom Nalog. Nakon preuzimanja samoraspakujuće arhive sa novom verzijom programa, samoraspakujuću arhivu je potrebno prekopirati na radnu površinu. Pokrenite samoraspakujuću arhivu i nakon klika na dugme Extract, potvrdite zamenu starih datoteka klikom na dugme Yes to All. Nakon toga, datoteke stare verzije programa će biti zamenjene datotekama nove verzije programa, uz očuvanje svih podataka i podešavanja iz stare verzije programa.

s 7. Ako su u podešavanjima programa klikom na dugme Registruj .obx registrovani tipovi datoteka i nakon toga program neke naloge ne učitava na dupli klik (ili na prevlačenje i ispuštanje), to se dešava jer se u putanji datoteke nalaze ćirilična slova. Na računaru je u podešavanjima regiona potrebno podesiti jezik za ne unikod programe na srpsku ćirilicu.

s 8. Ukoliko budete imali problem pri korišćenju ili podešavanju programa, kontaktirajte nas.

elektronskiobrazac@gmail.com
+381 64 2555 919

početna strana